A N U N Ţ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Instituţia Publică ,,Clubul Sportiv
Municipal Şcolar Reşiţa”
Reşiţa, str. Valea Domanului Nr.1
Cod Fiscal 16707440
Persoană de contact: IGNAT ANDREEA
Telefon 0725925539/Fax 0255.223830
Nr. 726/08.08.2017

A N U N Ţ

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Instituţia Publică ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa” cu sediul în Reşiţa str. Valea Domanului nr 1, jud Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacantă de Şef Birou din cadrul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa” – Biroul Administrativ;
– Şef Birou II – un post;
– studii superioare;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Publice ,,Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, Jud. Caraş-Severin până în data de 25 august 2017 ora 1600, iar în data de 28.08.2017 va avea loc selecţia dosarelor;
Concursul va avea loc în data de 05.09.2017-07.09.2017, la sediul instituţiei din Reşiţa str. Valea Domanului nr.1, jud.Caraş-Severin si va consta în doua probe:
-proba scrisă în data de 05.09.2017 ora 15.00;
-eventualele contestaţii se vor depune în data de 06.09.2017 între orele 09.00-11.00;
-interviu în data de 07.09.2017ora 15.00.
Conditiile de participare sunt cele prevazute la condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că, nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.Actele de identitate , documente de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
– vechimea necesară pentru ocuparea postului este de minim 3 ani în specialitatea studiilor;
Principalele atribuţii ale postului sunt:
-planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor;
– planificarea, coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza, curatenie, intretinere, protocol);
– intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si personalul de paza din cadrul biroului Administrativ;
– aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si alte reparatii necesare;
– intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia instituţiei pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari;
– intocmirea planului de paza, avizarea acestuia si a actelor aferente;
– oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei, la solicitarile organelor de politie;
– inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic, pe perioadele in care aceasta ridica corespondenta de la posta;
– verifica prezenta la program a personalului subordonat;
– verifica starea de fixatie a mijloacelor P.S.I.
– organizeaza activitatea zilnica a personalului subordonat;
– varifica starea de curatenie a spatiilor interioare si exterioare;
– se documenteaza despre activitatile curente;
– întocmeste documentele de scadere a combustibililor consumati;
– înregistreaza consumurile de enrgie electrica si apa efectuate de terti;
– urmareste si certifica facturile de apa, energie electrica si serviciul de paza;
– organizeaza si desfasoara intretinerea si repararea retelelor de apa,canalizare,hidranti,telefonie,electricitate,alte mijloace fixe;
– organizeaza si desfasoara intretinerea si repararea autoturismului,alimentarea cu combustibili,inmatriculari,asigurari;
– doteaza,intretine si repara mijloacele P.S.I.;
– coordoneaza,efectueaza gestionarea materialelor,obiectelor de inventar si mijloacelor fixe;
– executa aprovizionarea cu rechizite,tipizate,consumabile,scule,materiale de intretinere si reparatii,materiale pentru curatenie,materiale horticole,piese de schimb,obiecte de inventar si mijloace fixe;
– gestioneaza bunurile primite din sponsorizari,donatii ;
– urmareste modul de aplicare de catre compartimentele specializate a dispozitiilor directorului;
– paticipa la antrenamentele pe linia situtiilor de urgenta si in situtii reale actioneza pentru limitarea distrugerilor conform documentelor de organizare;
– raspunde de administrarea patrimoniului Instituţiei Publice Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa cu respectarea prevederilor legale;
– propune incadrarea, promovarea, sanctionarea, suspendarea si eliberarea din functie a personalului din subordine;
– organizeaza si supravegheaza intretinerea spatiilor interioare si exterioare;
– verifica pe baza condicii de prezenta intocmirea fisei de pontaj a salariatilor din Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa;
– ţine evidenta concediilor de odihna, a concediilor fara plata aprobate si a absentelor nemotivate;
– colaboreaza cu compartimentul financiar contabilitate la intocmirea si efectuarea operatiilor privind salariile personalului din Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa;
– ţine evidenta dispoziţiilor emise de director;
– răspunde de aplicrea prevederilor privind ocuparea posturilor, avansarea si incadrarea potrivit actelor normative in vigoare;
– întocmeste si transmite personalului din Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa comunicari privind incadrari, avansari promvari, sanctionari, pensionari etc;
– participa la organizarea activitatilor prevazute de Legea 307/2006 privind apararea impotrva incendiilor;
– organizeaza activitatile dispuse de conducerea instituţiei;
– îsi insuseste Rogulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al instituţiei si informeaza deindata conducerea despre eventualele incalcari ale regulilor de ceilalti angajati sau spectatori;
-alte dispoziţii date de şeful direct.
Eventualele contestatii se depun in data de 06.09.2017, între orele 09.00-11.00. Candidatii pot contesta numai notele proprii la proba scrisă. La interviu participa numai candidatii care au obtinut 70 de puncte la proba scrisă.
Rezultatul final este media aritmetica intre punctajul la proba scrisă si punctajul de la interviu si trebuie sa fie minim 70 de puncte pentru fiecare probă.
Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte.
Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Temei legal: art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Director,                                                                                                              Consilier Juridic
Lolea Viorel                                                                                                         Bîrţă Baindorfer Claudiu

Lasă un răspuns